Шәыцхыраар шәҭахәума?

Аҽҭаҩра

Ҳшәыҳәоит иазҧхьагәашәҭарц иҭаҩу ауаа рхыҧхьаӡара изыҟоу рыла акыр аҧшра шәықәшәар ҟалоит. Акзаара агәабзиара шәанашьоит!

Technical issue